هیچ یک از ما به اندازه همه ما باهوش نیست!

The Team

مدیران ارشد

همکاران

The Associates

شقایق مصباح

طراح گرافیک

رضا اکبری

مدیر پروژه

ساناز عمران

طراح سایت

مجید جوادی

برنامه نویس

بهار فیروزی

مدیر داخلی

ارمین لطفی

المیرا عابدیان

امیرمحمد دینارایی

سمیرا اقایی

محمد اکبری

سولماز گروسی

علیرضا محمدی

بخشی از موفقیت ما باشید. امروز ملحق شو