فرودگاه امام

فرودگاه امام خمینی

– طراحی و پیاده سازی دیتاسنتر
– شبکه LAN
– اینترنت
– پشتیبانی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

– طراحی و پیاده سازی دیتاسنتر
– شبکه LAN
– اینترنت
– پشتیبانی
– HPSTM
– VOIP
– SCCM
– SCOM

مپنا - توگا

– Cisco
– Wmvare
– Cobit
– ISMS
– Sharepoint
– CRM
– CEH

هلدینگ اکسین

– طراحی و پیاده سازی دیتاسنتر
– شبکه LAN
– اینترنت
– پشتیبانی
– مجازی سازی
– VOIP
– SCCM
– SCOM
– Monitoring

بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد

– SCCM
– SCOM
– Monitoring

تک ماکارون

تک ماکارون

طراحی و پیاده سازی سایت
– استراتژی سئو
– پشتیبانی

سازمان ثبت احوال

طراحی و پیاده سازی دیتاسنتر
– شبکه LAN
– شبکه VAN
– پشتیبانی
– مجازی سازی
– VOIP
– SCCM
– SCOM
– Monitoring

کارت هوشمند سوخت

طراحی و پیاده سازی دیتاسنتر
– شبکه LAN
– شبکه VAN
– پشتیبانی
– مجازی سازی
– VOIP
– SCCM
– SCOM
– Monitoring

بانک سینا

بانک سینا

– SCCM
– SCOM

دانشگاه شاهد

طراحی و پیاده سازی دیتاسنتر
– شبکه LAN
– شبکه VAN
– پشتیبانی
– مجازی سازی
– VOIP
– SCCM
– SCOM
– Monitoring

دانشگاه خاتم

طراحی و پیاده سازی دیتاسنتر
– شبکه LAN
– شبکه VAN
– پشتیبانی
– مجازی سازی
– VOIP
– SCCM
– SCOM
– Monitoring

مهرفام

طراحی و پیاده سازی دیتاسنتر
– شبکه LAN
– شبکه VAN
– پشتیبانی
– مجازی سازی
– VOIP
– SCCM
– SCOM
– Monitoring